Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Açık Erişim Arşivi

Akademisyenler tarafından üretilmiş bilgilere serbest erişimi sağlamak amacıyla başlatılan bir girişimdir.

Amaçlarımız;
  • Üretilen bilimsel bilgiye daha geniş kitlelerin ücretsiz, engellere uğramadan, kolay ve hızlı erişimini sağlamak
  • Kurumsal boyutta üretilen bilginin saklanması ve depolanması anlayışı ile elektronik arşiv oluşturulması ve gelecek nesillere aktarılması
  • Araştırmacılarının açık arşivde yer alan bilimsel çalışmalarının daha yaygın kullanılması ile daha çok atıf almalarının sağlanması
  • Ulusal ve uluslararası açık arşiv çalışmalarına katkıda bulunmak
  • Yapılan bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür kılmak
  • Tanınırlılığını ve saygınlığını artırmak
  • Erişim kanallarının çoğaltımı ile yayınların etki faktörlerini artırmak
  • Araştırma sonuçlarının başka bir araştırmaya temel oluşturmasını kolaylaştırmak
  • Bilimsel araştırmaların tekrarını önlemek
  • Bilimsel iletişim ve işbirliğinin gelişimine katkıda bulunmak

Detaylı bilgi için KSÜ Kütüphane Sayfasını ziyaret edin.

Photo by @inspiredimages
 

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 6 of 6

Recent Submissions

Item
Milli Mücadele Kahramanlarından Hasan Refet Efendinin Tercüme-i Hal-i
(Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2017-02-04) Bilmen, Mehmet
Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nin son dönem alimlerinden Maraş Milli Mücadele kahramanı Hasan Refet Efendi’nin , kendi el yazısıyla kaleme aldığı “tercüme-i hâl”inin transkripsiyonuna ve belgeden çıkarılan diğer bilgilere yer verilmiştir. Milli mücadelenin önemli isimlerinden olan Hasan Refet Efendi , Türkiye Büyük Millet Meclis’inde ilk dönem Maraş milletvekili olarak görev yapmıştır. 1922-1929 tarihlerinde Maraş’ta müftülük yapmıştır. Hasan Refet Efendi’nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı Tercüme-i hâli’nde sülalesi, lakabı, eğitimi, vazife yaptığı yerler, makamlar, hizmetleri karşılığında aldığı maâş hakkında bilgiler yer almaktadır.
Item
Sinop livası Meclis-i Umumi kararları ( Zabıt Ceridesi) ( 8 Kanun-u Evvel 1337-8 Aralık 1921)
(Hiperlink, 2022) Alpaslan, Erhan; Bilmen, Mehmet
Sinop Livası Meclis-i Umumi kararları 1921
Item
Purtaş, Fırat
(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2020-10-05) Bilmen, Mehmet
Fırat Purtaş, 1974 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.
Item
Makine Öğrenimi (ML) ve Tarımdaki Uygulamaları
(Akademisyen Yayınları, 2022-11-15) Çaylı, Ali
Bu çalışmada öncelikle ML tanımlamaları, çeşitli algoritmalar, öğrenme mo-delleri üzerinde durulmuş ve literatürdeki tarımsal alanda yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların bulguları incelenmiştir.
Item
Akıllı Tarım Teknolojileri ve Uygulamaları
(Akademisyen Yayınevi, 2023-12-15) Çaylı, Ali
Yapay zekâ ve makine öğrenimi ile geliştirilen akıllı tarım uygulamaları; tarım sektörünü olumsuz etkileyen, iklim değişikliği, su kaynaklarının kirlenmesi ve azalması, mahsul verimliliği ve kaynakların daha verimli kullanılması gibi sorunların çözümüne katkı sağlayabilir. Bu çalışmada akıllı tarımın bitkisel ve hayvansal üretimdeki uygulamaları incelenmiştir. Bu doğrultuda akıllı tarımın birer unsuru olarak karşımıza çıkan ve son yıllarda hemen hemen her alanda karşılaşılan Internet of Things (IoT), bulut bilişim, yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi yeni teknolojiler sunulmuştur.
Item
Seralarda Isıtma Sistemlerinin Projelenmesinde Gerekli Olan Isı Gücünün Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar
(KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 2017-06-01) AKYÜZ, Adil; BAYTORUN, A. Nafi; Çaylı, Ali; ÜSTÜN, Sait; ÖNDER, Derya
Seralarda ısıtma sistemlerinin projelenmesinde gerekli olan ısı gücünün belirlenmesi sera tipine, donanımına, serada üretilen bitkinin sıcaklık isteklerine, dış iklim koşullarına ve seranın yönetimine bağlı olarak değişim göstermektedir. Seralarda ısı gücünün belirlenmesinde gerekli olan projeleme sıcaklığı, serada arzulanan sıcaklıkla, sera kurulacak yerde son on yıl içinde en az iki kez arka arkaya ortaya çıkan en düşük sıcaklık ortalaması arasındaki fark olarak kabul edilmektedir. Bu değerlere göre belirlenen ısı gücü, gereksinilen maksimum ısı gücü değeri olup, serada tüm yıl sıcaklığın arzulanan değerde tutulmasına olanak sağlamaktadır. Ancak belirlenen maksimum ısı gücüne yılın çok az bir zamanında ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, yeni bir yaklaşım olarak, saatlik iklim değerlerinden gidilerek ısı gücü değerinin hesaplanması, ısıtma sisteminin daha gerçekçi olarak projelenmesi sağlayabilecektir. Yapılan bu çalışmada, saatlik iklim değerlerini kullanarak hesaplama yapan ISIGER uzman sistem yazılımı yardımıyla, gece/gündüz 16/21 °C iç sıcaklık değeri için Antalya ili yerel iklim değerlerine göre (sıcaklık, radyasyon ve rüzgâr hızı) gereksinilen ısı gücü değerleri belirlenmiştir. Bu değerler en düşük sıcaklık ortalamasına göre hesaplanan ısı gücü değerleri ile karşılaştırılmıştır. Hesaplamada meteoroloji işleri genel müdürlüğüne ait uzun yıllık veriler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; ISIGER uzman yazılımı ile belirlenen ısı gücü, en düşük sıcaklık değerine göre yapılan hesaplama değerinden %11 daha az bulunmuştur. Bu sonuçlar, özellikle ısıtma sistemi yatırımlarının projelenmesinde ilk yatırım giderlerinden ve enerji tüketiminden tasarruf etme imkânı olduğunu göstermektedir.
Item
Antalya İklim Koşullarında Farklı Donanımlara Sahip Seraların Isı Enerjisi Gereksiniminin Belirlenmesi
(Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2017-12-06) BAYTORUN, A. Nafi; ÜSTÜN, Sait; Akyüz, Adil; Çaylı, Ali
Akdeniz iklim kuşağında yılın belli dönemlerinde günlük ortalama sıcaklık değerleri 12°C'un altına düşmektedir. Bu koşullarda seralardan beklenen kaliteli yüksek verimin elde edilebilmesi seraların ısıtılması gereklidir. Seralarda ısıtma giderleri bölge iklimine, sera büyüklüğüne, tipine, donanımına ve serada üretilen bitki çeşidine bağlı olarak işletme giderlerinin %20-60’ı arasında değişim göstermektedir. Seralarda ısı gereksinimi DIN 4701 standartlarında belirlenen esaslara göre hesaplanmaktadır. Ancak serada ortaya çıkan gerçek sıcaklık, hesaplamalarda göz önüne alınan dış sıcaklık değerlerinden daha yüksektir. Belirtilen nedenle seralarda ısı gereksinimi, seranın havalandırma sıcaklığı ve ısı depolama özelliğine bağlı olarak ortaya çıkan sıcaklık yükselmeleri göz önüne alınarak hesaplanmalıdır. Yapılan bu çalışmada Akdeniz bölgesindeki Antalya ilinin iklim değerleri esas alınarak ısı enerjisi gereksinimi belirlenmiştir. Hesaplamalarda seralardaki farklı donanımlar esas alınmış ve tasarruf edilebilecek enerji değerleri belirlenmiştir Yapılan hesaplamalar sonucunda, serada sıcaklık yükselmeleri göz önüne alınarak hesaplanan ısı enerjisi gereksinimi ile dış sıcaklığa göre yapılan hesaplamalar arasında yılın aylarına bağlı olarak %12-29 farklılık elde edilmiştir.
Item
Nesnelerin İnterneti ve Tarımsal Uygulamaları
(SETSCI Conference Proceedings, 2019-04-20) Çaylı, Ali
Artan dünya nüfusu beraberinde gıdaya olan talebi de artırmıştır. Tarımsal alanların amacı dışında kullanımı, çevresel etkiler, küresel ısınma, kuraklık riskleri gibi birçok tehdit tarımsal üretimin endüstrileşmesini ve mevcut tarımsal alanların optimum düzeyde kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda hızla yükselen teknolojik yeniliklerin tarımsal üretim sistemlerine adapte edilmesi yeni üretim sistemlerinin kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Kablosuz sensör ağları (Wireless Sensor Network, WSN) ve Nesnelerin İnterneti (Internet Of Things, IoT) olarak adlandırılan makineler arası iletişim (M2M), nesnelerden veri toplanmasına, analiz edilmesine ve karar destek sistemleri sayesinde de karmaşık sistemlerin kontrolünde karar vericilere yardımcı olmaktadır. Heterojen yapıdaki IoT cihazları ile toplanan muazzam miktardaki verilerin (Big Data) depolanması, analiz edilmesi ve sonuç üretilmesi aşamasında, paylaşılan yazılım ve donanım bilgilerinin talep üzerine bilgisayarlara ve diğer donanımlara iletilmesini sağlayan internete dayalı bir tür bilgi işlem yöntemi olan bulut bilişim sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistemlerin hepsinin bir arada kullanılması tarımsal modernizasyonun hızlı gelişimini teşvik edebilir. Ancak hızla yükselen teknolojik yenilikler bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Tarımda üretimi artıracak ve kolaylıklar sağlayacak bu teknolojilerin uygulanması, teknik bilgi yetersizliği, sistemlerin maliyetlerinin yüksek oluşu ve yeni teknolojik sistemlere karşı çekingenlik gibi sebeplerden dolayı üreticiler tarafından yeterli ilgiyi görmemektedir. Bu çalışmada, son zamanlardaki bazı teknolojik yenilikler, nesnelerin internetinin tarımdaki uygulamaları ve karşılaşılan bazı zorluklar sunulmaktadır.
Item
Kümeslerin Su Gereksiniminin Yağmur Suyu Hasadından Karşılanması Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği
(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 2021-02-15) Çaylı, Ali
Kümeslerde yaz aylarında uygun çevre koşullarının sağlanması için evaporatif serinletme sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler, çeşitli koşullara bağlı olarak değişmekle birlikte oldukça yüksek seviyelerde suya gereksinim duymaktadır. Bu durum suyun kıt olduğu veya erişiminde zorluklar bulunan bölgelerde sorun oluşturabilir. Bu nedenle ihtiyaç duyulan suyun karşılanması için yağmur suyu hasadı (YSH) bir çözüm olabilir. Bu çalışmada, Akdeniz Bölgesinin doğusunda bulunan Kahramanmaraş ili uzun yıllık saatlik bölge iklim verileri kullanılarak, seçilen bir etlik piliç kümesi için su gereksinimi hesaplanmış ve yağışla depolanabilecek su miktarı ile karşılaştırılmıştır. Aynı zamanda su tüketiminin çevresel koşullarla ilişkisi araştırılmış ve uygun depo kapasitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bulgulara göre toplam su gereksinimi, dış ortam sıcaklığın 27°C üzerine çıktığında evaporatif serinletme sisteminin çalıştırılması durumunda maksimum 1532 L m-2 yıl-1, ped hava çıkış sıcaklığının 24°C olacak şekilde sistemin kontrol edilmesi durumunda ise 1012.9 L m-2 yıl-1 olarak bulunmuştur. Aynı koşullar için sadece evaporatif su gereksinimi ise sırasıyla 1060.7 L m-2 yıl-1 ve 541.6 L m-2 yıl-1 olarak hesaplanmıştır. Meteorolojik kayıtlara göre bölgede ortalama yıllık yağış 733.6 L m-2’dir. Bu durumda toplam su gereksinimi her koşulda yağmur suyu hasadı ile karşılanamamaktadır. Ancak sadece belli koşullarda evaporatif serinletme su gereksinimi yağmur suyu hasadı ile karşılanabilir.
Item
1884 Yılında Maraş' da yabani fıstık ağaçları (melengiç) aşılama çalışmaları' na dair belge
(Sütçü İmam Dergisi, 1997-02-08) Bilmen, Mehmet
1884 de Maraş'ta Mutasarrıf Osman Dede Paşa tarafından melengiç ağaçlarının fıstığa aşılanması çalışmaları kampanyası yapılmıştır. Şehrin genel ahvali ve Maraş işi bazı hediyeler birlikte fıstık üretimden II. Abdülhamit Han takdim edilmiştir.