Biyosistem Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Makine Öğrenimi (ML) ve Tarımdaki Uygulamaları
  (Akademisyen Yayınları, 2022-11-15) Çaylı, Ali
  Bu çalışmada öncelikle ML tanımlamaları, çeşitli algoritmalar, öğrenme mo-delleri üzerinde durulmuş ve literatürdeki tarımsal alanda yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların bulguları incelenmiştir.
 • Item
  Akıllı Tarım Teknolojileri ve Uygulamaları
  (Akademisyen Yayınevi, 2023-12-15) Çaylı, Ali
  Yapay zekâ ve makine öğrenimi ile geliştirilen akıllı tarım uygulamaları; tarım sektörünü olumsuz etkileyen, iklim değişikliği, su kaynaklarının kirlenmesi ve azalması, mahsul verimliliği ve kaynakların daha verimli kullanılması gibi sorunların çözümüne katkı sağlayabilir. Bu çalışmada akıllı tarımın bitkisel ve hayvansal üretimdeki uygulamaları incelenmiştir. Bu doğrultuda akıllı tarımın birer unsuru olarak karşımıza çıkan ve son yıllarda hemen hemen her alanda karşılaşılan Internet of Things (IoT), bulut bilişim, yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi yeni teknolojiler sunulmuştur.
 • Item
  Seralarda Isıtma Sistemlerinin Projelenmesinde Gerekli Olan Isı Gücünün Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar
  (KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 2017-06-01) AKYÜZ, Adil; BAYTORUN, A. Nafi; Çaylı, Ali; ÜSTÜN, Sait; ÖNDER, Derya
  Seralarda ısıtma sistemlerinin projelenmesinde gerekli olan ısı gücünün belirlenmesi sera tipine, donanımına, serada üretilen bitkinin sıcaklık isteklerine, dış iklim koşullarına ve seranın yönetimine bağlı olarak değişim göstermektedir. Seralarda ısı gücünün belirlenmesinde gerekli olan projeleme sıcaklığı, serada arzulanan sıcaklıkla, sera kurulacak yerde son on yıl içinde en az iki kez arka arkaya ortaya çıkan en düşük sıcaklık ortalaması arasındaki fark olarak kabul edilmektedir. Bu değerlere göre belirlenen ısı gücü, gereksinilen maksimum ısı gücü değeri olup, serada tüm yıl sıcaklığın arzulanan değerde tutulmasına olanak sağlamaktadır. Ancak belirlenen maksimum ısı gücüne yılın çok az bir zamanında ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, yeni bir yaklaşım olarak, saatlik iklim değerlerinden gidilerek ısı gücü değerinin hesaplanması, ısıtma sisteminin daha gerçekçi olarak projelenmesi sağlayabilecektir. Yapılan bu çalışmada, saatlik iklim değerlerini kullanarak hesaplama yapan ISIGER uzman sistem yazılımı yardımıyla, gece/gündüz 16/21 °C iç sıcaklık değeri için Antalya ili yerel iklim değerlerine göre (sıcaklık, radyasyon ve rüzgâr hızı) gereksinilen ısı gücü değerleri belirlenmiştir. Bu değerler en düşük sıcaklık ortalamasına göre hesaplanan ısı gücü değerleri ile karşılaştırılmıştır. Hesaplamada meteoroloji işleri genel müdürlüğüne ait uzun yıllık veriler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; ISIGER uzman yazılımı ile belirlenen ısı gücü, en düşük sıcaklık değerine göre yapılan hesaplama değerinden %11 daha az bulunmuştur. Bu sonuçlar, özellikle ısıtma sistemi yatırımlarının projelenmesinde ilk yatırım giderlerinden ve enerji tüketiminden tasarruf etme imkânı olduğunu göstermektedir.
 • Item
  Antalya İklim Koşullarında Farklı Donanımlara Sahip Seraların Isı Enerjisi Gereksiniminin Belirlenmesi
  (Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2017-12-06) BAYTORUN, A. Nafi; ÜSTÜN, Sait; Akyüz, Adil; Çaylı, Ali
  Akdeniz iklim kuşağında yılın belli dönemlerinde günlük ortalama sıcaklık değerleri 12°C'un altına düşmektedir. Bu koşullarda seralardan beklenen kaliteli yüksek verimin elde edilebilmesi seraların ısıtılması gereklidir. Seralarda ısıtma giderleri bölge iklimine, sera büyüklüğüne, tipine, donanımına ve serada üretilen bitki çeşidine bağlı olarak işletme giderlerinin %20-60’ı arasında değişim göstermektedir. Seralarda ısı gereksinimi DIN 4701 standartlarında belirlenen esaslara göre hesaplanmaktadır. Ancak serada ortaya çıkan gerçek sıcaklık, hesaplamalarda göz önüne alınan dış sıcaklık değerlerinden daha yüksektir. Belirtilen nedenle seralarda ısı gereksinimi, seranın havalandırma sıcaklığı ve ısı depolama özelliğine bağlı olarak ortaya çıkan sıcaklık yükselmeleri göz önüne alınarak hesaplanmalıdır. Yapılan bu çalışmada Akdeniz bölgesindeki Antalya ilinin iklim değerleri esas alınarak ısı enerjisi gereksinimi belirlenmiştir. Hesaplamalarda seralardaki farklı donanımlar esas alınmış ve tasarruf edilebilecek enerji değerleri belirlenmiştir Yapılan hesaplamalar sonucunda, serada sıcaklık yükselmeleri göz önüne alınarak hesaplanan ısı enerjisi gereksinimi ile dış sıcaklığa göre yapılan hesaplamalar arasında yılın aylarına bağlı olarak %12-29 farklılık elde edilmiştir.
 • Item
  Nesnelerin İnterneti ve Tarımsal Uygulamaları
  (SETSCI Conference Proceedings, 2019-04-20) Çaylı, Ali
  Artan dünya nüfusu beraberinde gıdaya olan talebi de artırmıştır. Tarımsal alanların amacı dışında kullanımı, çevresel etkiler, küresel ısınma, kuraklık riskleri gibi birçok tehdit tarımsal üretimin endüstrileşmesini ve mevcut tarımsal alanların optimum düzeyde kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda hızla yükselen teknolojik yeniliklerin tarımsal üretim sistemlerine adapte edilmesi yeni üretim sistemlerinin kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Kablosuz sensör ağları (Wireless Sensor Network, WSN) ve Nesnelerin İnterneti (Internet Of Things, IoT) olarak adlandırılan makineler arası iletişim (M2M), nesnelerden veri toplanmasına, analiz edilmesine ve karar destek sistemleri sayesinde de karmaşık sistemlerin kontrolünde karar vericilere yardımcı olmaktadır. Heterojen yapıdaki IoT cihazları ile toplanan muazzam miktardaki verilerin (Big Data) depolanması, analiz edilmesi ve sonuç üretilmesi aşamasında, paylaşılan yazılım ve donanım bilgilerinin talep üzerine bilgisayarlara ve diğer donanımlara iletilmesini sağlayan internete dayalı bir tür bilgi işlem yöntemi olan bulut bilişim sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistemlerin hepsinin bir arada kullanılması tarımsal modernizasyonun hızlı gelişimini teşvik edebilir. Ancak hızla yükselen teknolojik yenilikler bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Tarımda üretimi artıracak ve kolaylıklar sağlayacak bu teknolojilerin uygulanması, teknik bilgi yetersizliği, sistemlerin maliyetlerinin yüksek oluşu ve yeni teknolojik sistemlere karşı çekingenlik gibi sebeplerden dolayı üreticiler tarafından yeterli ilgiyi görmemektedir. Bu çalışmada, son zamanlardaki bazı teknolojik yenilikler, nesnelerin internetinin tarımdaki uygulamaları ve karşılaşılan bazı zorluklar sunulmaktadır.
 • Item
  Kümeslerin Su Gereksiniminin Yağmur Suyu Hasadından Karşılanması Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği
  (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 2021-02-15) Çaylı, Ali
  Kümeslerde yaz aylarında uygun çevre koşullarının sağlanması için evaporatif serinletme sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler, çeşitli koşullara bağlı olarak değişmekle birlikte oldukça yüksek seviyelerde suya gereksinim duymaktadır. Bu durum suyun kıt olduğu veya erişiminde zorluklar bulunan bölgelerde sorun oluşturabilir. Bu nedenle ihtiyaç duyulan suyun karşılanması için yağmur suyu hasadı (YSH) bir çözüm olabilir. Bu çalışmada, Akdeniz Bölgesinin doğusunda bulunan Kahramanmaraş ili uzun yıllık saatlik bölge iklim verileri kullanılarak, seçilen bir etlik piliç kümesi için su gereksinimi hesaplanmış ve yağışla depolanabilecek su miktarı ile karşılaştırılmıştır. Aynı zamanda su tüketiminin çevresel koşullarla ilişkisi araştırılmış ve uygun depo kapasitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bulgulara göre toplam su gereksinimi, dış ortam sıcaklığın 27°C üzerine çıktığında evaporatif serinletme sisteminin çalıştırılması durumunda maksimum 1532 L m-2 yıl-1, ped hava çıkış sıcaklığının 24°C olacak şekilde sistemin kontrol edilmesi durumunda ise 1012.9 L m-2 yıl-1 olarak bulunmuştur. Aynı koşullar için sadece evaporatif su gereksinimi ise sırasıyla 1060.7 L m-2 yıl-1 ve 541.6 L m-2 yıl-1 olarak hesaplanmıştır. Meteorolojik kayıtlara göre bölgede ortalama yıllık yağış 733.6 L m-2’dir. Bu durumda toplam su gereksinimi her koşulda yağmur suyu hasadı ile karşılanamamaktadır. Ancak sadece belli koşullarda evaporatif serinletme su gereksinimi yağmur suyu hasadı ile karşılanabilir.
 • Item
  Analysis of Climate and Vapor Pressure Deficit (VPD) In a Heated Multi-Span Plastic Greenhouse
  (Journal of Animal & Plant Sciences, 2021-12-01) Çaylı, Ali; Baytorun, A. Nafi
  One of the most common problems encountered in greenhouse production, i.e., high humidity, provides a favorable environment for the development of various diseases, thereby leading to significant reduction in product quality and quantity. The humidity in a greenhouse for plant growth is expressed via the vapor pressure deficit (VPD), which is an important indicator of the temperature-dependent moisture content of air. In this study, changes in the temperature-dependent relative humidity (RH) and VPD were investigated for a heated greenhouse growing different plants where is located in the Cevdetiye district of Osmaniye province in the Eastern Mediterranean Region in Turkey. For this purpose, VPD values were calculated by measuring the temperature and RH above and below the thermal screen in each compartment of the greenhouse for two months from December 2018 to January 2019, and the relationships between other climate parameters were determined using regression models. The findings revealed significant differences (P <0.01) between the day and night values in all compartments. Pepper, eggplant-cucumber, and tomatoes were grown in three separate greenhouse compartments with the same structural characteristics and heating at night. The number of VPD values lower than the comfort limit was compared with the total number of measurements that were performed hourly. Values of 4.4%, 43.5%, and 36.8% (nighttime) and 3.4%, 23.6%, and 27.3% (daytime) were obtained for the greenhouses containing pepper, eggplant-cucumber, and tomatoes, respectively.
 • Item
  Süt sığırı barınaklarında çevre koşulları denetimi ve çözüm önerileri üzerine bir araştırma ve Kahramanmaraş - Dereköy örneği
  (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2006-01-16) Çaylı, Ali; Akyüz, Adil
  Hayvan barınakları, hayvanları uygun olmayan çevre koşullarından korumakve optimum verim elde etmek için inşa edilen yapılardır. Büyükbaş hayvanbarınaklarında uygun sıcaklık ve oransal nem koşulları sağlamak, hayvanlara rahatbir yaşam ortamı elde etmek, yüksek verim alabilmek için önemlidir.Bu çalışmada; Kahramanmaraş-Dereköy yöresinde inşa edilmiş olan bir sütsığırı barınağında DATALOGGER'lar ile sıcaklık, nem ve ışık şiddeti ölçülerekkaydedilmiştir. Elde edilen bu veriler kullanılarak mevcut barınak çevre koşullarıyönünden irdelenmiş ve literatürde verilen değerlere göre uygunluğu araştırılmıştır.Sonuç olarak mevcut barınakta ölçülen bu veriler ile literatürdeki verilerinkarşılaştırılması yapılarak yöre barınaklarının planlanmasında kullanılacak veriler belirlenmeye çalışılmıştır.
 • Item
  An Artificial Neural Network Model for Predicting the Greenhouse Heat Requirement in Adana Climate Conditions
  (Parlar Scientific Publications (P S P), Angerstr. 12, Freising, Germany, 85354, 2019-09-01) Çaylı, Ali; 18685; Kahramanmaraş Stçü İmam Üniversitesi,Ziraat Fakültesi
  In addition to the application of modern cultivation techniques and technological solutions, plant quality and yield can be increased through heating in a greenhouse during the cold winter months. Within a greenhouse heating system, the greenhouse heat requirement is the most important parameter for efficient operation. Calculations of the heat requirement should take into consideration the long-term average temperature and the regional climatic conditions. Based on these calculations, the greenhouse heating system power and production costs can be predicted. In this study, an artificial neural network (ANN) model which can be used for planning, feasibility studies, and automation systems was developed to estimate the heat requirement of modern greenhouses. In this model, the performance of the activation and training algorithms was determined with the aim to provide heat requirement estimates that are close to actual consumption values. The fuel consumption data from a commercial greenhouse operation in Adana for the 2015 production year and climatic data from an official meteorological station were used to test the model. By comparing different activation functions and training algorithms, the most suitable algorithm for the model was able to be determined. A total of eight models were then created and their performances compared statistically. As a result, a model that was able to produce estimates that were very close to the actual fuel consumption was developed.
 • Item
  Temperature and Relative Humidity Spatial Variability: An Assessment of The Environmental Conditions Inside Greenhouses
  (Parlar Scientific Publications (P S P), Angerstr. 12, Freising, Germany, 85354, 2020-07-01) Çaylı, Ali
  Environmental conditions are among the most important factors that affect plant growth, yield, and quality in greenhouse production. Heating and ventilation requirements can affect the uniform distribution of climatic factors within a greenhouse, such as the temperature and relative humidity, which can prevent plants from growing evenly. Furthermore, in addition to affecting plant growth, the temperature and humidity spatial variability play an important role in the development of various diseases. Modern technology has provided tools for determining the spatial differences in greenhouse climate and investigating their cause(s). This study was designed to investigate greenhouse climatic heterogeneity and its effect on plant growth. To this end, research was conducted from December to April in two different greenhouses— one covered with Polyethylene (PE), and the other with a double layer PE. Data loggers were located at six different points to measure the temperature and relative humidity values. The measurement data were classified as night, day, heating with, and heating without a thermal screen and were subsequently statistically compared. The measurements-based analysis demonstrated that the thermal uniformity was superior in a double layer covered greenhouse when compared to a single layer covered greenhouse and provided good insulation. In addition, the use of a thermal screen significantly contributed to climatic uniformity.
 • Item
  An Investigation of Temporal Variability of Heat Requirements for Greenhouse Tomato Production in Turkey’s Mediterranean Region
  (Parlar Scientific Publications (P S P), Angerstr. 12, Freising, Germany, 85354, 2020-06-01) Çaylı, Ali; Baytorun, A. Nafi; Akyuz, Adil; Ustun, Sait
  Turkey’s Mediterranean region is part of an important industry for the greenhouse production of tomatoes. Due to climatic conditions, green-houses in this region require heating on cold winter nights for sufficient, high-quality yields. In terms of production costs, heating costs make up 20% of total expenses, and can be seen as an important input item. Therefore, in order to assess the con-struction and production costs in the planning and production stages, it is beneficial to know the heat-ing expenses. By knowing the required heat energy, it is possible to choose the appropriate power and heating systems, and to evaluate the competition and market conditions on a broader scale. In addi-tion, various studies have shown that global climate change affects agricultural production in many ways, particularly because production areas and types of cultivated product may vary regionally For this study, we focused on the impact of global climate change on greenhouse heat require-ments in Turkey’s Mediterranean region, in which greenhouse tomato cultivation is common. Using the official station data from 1985-2018, and a model that is presented in this study, we calculated the hourly heat requirements from two periods—1985-2004 and 2005-2018—and compared the data. The results showed that there was a 12–25% reduction in greenhouse heat requirements between the two selected periods.
 • Item
  The Experimental Determination of The Impact of Overall Heat Consumption Coefficient and Thermal Screens on Heat Saving in Plastic Greenhouses
  (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2019-02) Çaylı, Ali; Akyüz, Adil; 18685; Biyosistem Mühendisliği
  This study was conducted to experimentally determine the effect of thermal screens used for heat saving and overall heat consumption coefficient on heat loss in greenhouses. The trial was established in three different lettuce greenhouses with 150 m2 in floor size using different plastic covering materials between January and April. Hot air vent heaters were used for heating. The heaters were positioned 30 cm above ground level. The heating was done between 08.00 p.m. and 05.00 a.m. Plant level and roof level as well as external temperature and relative humidity were measured with data loggers. These measurements were used to statistically calculate overall heat consumption coefficient based on wind speed. The results demonstrate that thermal screens created a resistance against heat loss, thus reducing heat losses. The effect of thermal screens on heat loss depending on the wind speed was also determined. It was found out that heat saving ratios in greenhouses varied between 8% to 22% under very low wind speeds and between 17% - 36% under a wind speed of 4 m s-1.
 • Item
  The Feasibility of a Cloud-Based Low-Cost Environmental Monitoring System Via Open Source Hardware in Greenhouses
  (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2018-06) Çaylı, Ali; Akyüz, Adil; Baytorun, A. Nafi; Üstün, Sait; Mercanlı, Ali Selçuk; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  One of the most critical parameters in agricultural production is environmental conditions. It is of vital importance to ensure and monitor suitable climatic conditions for various controlled agricultural structures and production systems such as greenhouses. To this aim, most data monitoring systems cannot be efficiently used due to high cost and insufficient technical knowledge. It is possible to design low-cost and scalable monitoring, control and data acquisition systems via open source hardware in order to monitor climatic data for agricultural practices in small enterprises and rural areas. In this study, a low-cost system designed via open source hardware was tested under real conditions. Temperature and relative humidity were measured via the sensors in the system and sent to a data server through a wireless network. In addition, collected data was compared to reference devices for statistical analysis. The results suggest that these low-cost systems, which are designed via open source hardware, can be used as a data collection and decision support system by agricultural enterprises.
 • Item
  Determination of The Effect of Heat Saving Precautions and Cladding Materials on Heat Requirement via Expert System in The Kahramanmaras Region Greenhouses
  (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2018-06) Çaylı, Ali; Temizkan, Yusuf; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  Yield and quality increase can be achieved by heating in greenhouses. However, because of high initial investment costs, heating system is not used in most of the greenhouses in the Mediterranean region where greenhouse is widely used in our country. Unpredictable energy costs and profitability are another obstacle for producers. Many different parameters such as regional long-term climate data, greenhouse cover material type and quality, thermal screen type and its usage, heating system, greenhouse tightness condition, plant species, solar radiation, wind and lighting play an important role in the calculation of the heating load to the surroundings. Also the heating load to be calculated is the basic criterion for determining power of the heating system to be projected. Therefore, accurate calculations are important in terms of investment cost and system efficiency. In study, heating load, which is the basis of heating system projects according to different types of greenhouses for Kahramanmaras region and heat saving has been determined by using ISIGER-SERA expert system software. Also, potential of Kahramanmaras for greenhouse production has been assessed by compared to other regions. In addition, the most appropriate greenhouse type recommendations for the region were given based on the obtained results and heat saving measures were examined.
 • Item
  Bazı Meteorolojik Verilerin Mekânsal Değişkenliği Üzerine Bir Karşılaştırma: Kahramanmaraş Örneği
  (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2018-04-18) Çaylı, Ali; Akyüz, Adil; Kaya, Emir Hüseyin; Çiçekli, Yasir; Yıldız, Mehmet Çağrı; KSÜ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu
  Tarımsal üretimi etkileyen en önemli parametre çevre koşullarıdır. Uygun iklim koşullarının sağlanması ve bu koşulların takip edilmesi, birçok tarımsal yapıda ve üretim sistemlerinde hayati önem arz etmektedir. Ancak meteoroloji istasyonlarından elde edilen veriler çok geniş alanlar için kullanılmaktadır. Bu durum yapılan hassas hesaplamalarda ve analizlerde doğru sonuçlar elde edilememesine neden olmaktadır. Bu sebeple çalışmada, bölgesel olarak büyük farklılıklar gösterebilen sıcaklık ve oransal nem değerlerinin il bazındaki değişimi araştırılmıştır. Bu amaçla, Kahramanmaraş merkez ilçe sınırları içerisindeki Merkez Meteoroloji İstasyonu verileri ile istasyona 10 km uzaklıkta bulunan araştırma arazisinde ölçülen sıcaklık ve oransal nem verileri ayrıca il merkezinde bulunan Havalimanı Meteoroloji İstasyon verileri istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular, rakımı 468 m olan araştırma arazisi ile Merkez Meteoroloji İstasyonu verileri arasında günlük ortalama sıcaklıklarda farklılık olmadığı ancak maksimum ve minimum sıcaklıklar ile ortalama, maksimum ve minimum oransal nem değerleri arasındaki farkın önemli olduğunu göstermiştir (P<0.05). Ayrıca rakımı 572 m olan Merkez Meteoroloji İstasyonu ile rakımı 525 m olan Havalimanı Meteoroloji İstasyonu verileri arasında yapılan karşılaştırma ise günlük minimum sıcaklıklar, oransal nem ve rüzgâr hızı verileri arasında istatistiksel olarak farklılıklar olduğunu görülmektedir (P<0.001). Günlük ortalama sıcaklıklar arasında ise yıllık bazda farklılık bulunmamasına rağmen Kasım, Aralık ve Nisan ayları için farklılık olduğu bulunmuştur (P<0.05).
 • Item
  The Impact of Greenhouse Environmental Conditions on the Signal Strength of wi-fi Based Sensor Network
  (International Journal of Advanced Research, 2017-06-18) Çaylı, Ali; Mercanli, Ali Selcuk; KSÜ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu
  Because greenhouses are controlled sites for agricultural production, environmental conditions such as temperature, relative humidity, carbon dioxide level and solar radiation must be kept at a certain level for plant growth. Therefore, indoor environmental parameters must be constantly monitored in order to take precautions when necessary. Thanks to the technological advancements in recent years, wireless sensor networks have been widely used in monitoring and controlling systems. In addition to monitoring environmental conditions, wireless sensors are used to irrigation, ventilation and heating equipment and in Internet of Things applications. Greenhouse environment is different from external climate, and sudden climatic changes such as high relative humidity and condensation of moisture may occur due to various cultural activities. As a result, some problems may be encountered in data transfer over wireless networks. Therefore, this study analyzes the impact of greenhouse environmental conditions on the data transfer performance of wireless network. The study was conducted in a greenhouse with a floor area of 150 m2 where side walls were covered with double layer polyethylene (PE) with a gap of 5 cm and roof was covered with single layer PE covering material. The main station was positioned outside the greenhouse. Sensor nodes were positioned 20 meters away from the main station within the greenhouse. The research lasted for 20 days between March 20 and April 10. Temperature, relative humidity and signal strength values were transferred to the main station every five minutes thanks to the micro-processor software. The obtained data were used to statistically assess the signal strength performance of sensor nodes. The findings demonstrated that high relative humidity influenced signal strength positively while high temperature influenced signal strength negatively.
 • Item
  Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri
  (KSÜ Doğa Bil. Dergisi, 2014) Bilim, Cem; Korucu, Tayfun; Semerci, Tuba; TR158553; Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Gaziantep; KSÜ, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü
  Tarımsal üretimin başlıca hedeflerini, birim alandan yüksek verimin elde edilerek karlılığın arttırılması, iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi şeklinde sıralayabiliriz. Bu çalışmada, Gaziantep ili ve ilçelerinin mekanizasyon özellikleri; 2011 yılına ait traktör sayısı, traktör güç dağılımı ve işlenen alan değerlerinden yararlanılarak belirlenmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Karşılaştırmalarda; ortalama traktör gücü (kW), birim alana düşen traktör gücü (kw ha-1 ), 1000 ha işlenen alana düşen traktör sayısı (traktör 1000 ha-1) ve bir traktöre düşen işlenen alan (ha traktör-1)kriterleri esas alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; Gaziantep ilinde işlenen birim alana düşen traktör gücü 1.17kW ha-1, 1000 ha alana düşen traktör sayısı 32.86 traktör 1000 ha-1, bir traktöre düşen işlenen alan 30.44 ha traktör-1ve ortalama traktör gücü 35.5 kW olarak belirlenmiştir.